Sugar Baby’s Review Corner: Joy of Life

Joy of Life Genre: Action, Romance, Historical, PoliticalOrigin: ChinaEpisodes: 46Air-date: Nov 26, 2019 – Jan 1, 2020Starring: Zhang Ruo Yun as Fan Xian, Lin Qin as Li Wan’er, Chen Dao Ming as Emperor of Qing, Wu Gang as Chen Ping Ping, Song Yi as Fan Ruo Ruo Fan Xian grew up in a small townContinue reading “Sugar Baby’s Review Corner: Joy of Life”

Sugar Baby’s Review Corner: My Little Princess

My Little Princess Genre: Comedy, Romance, SchoolOrigin: ChinaEpisodes: 16Air-date: Aug 11, 2016 to Sept 21, 2016Starring: Zhang Yu Xi as Lin Xing Chen, Mike Angelo as Jiang Nian Yu, Kenji Chen as Zheng Chu Yao, BeBe Chang as Yu Yang Yang Lin Xing Chen has everything in life. She is rich, beautiful, and adored byContinue reading “Sugar Baby’s Review Corner: My Little Princess”