Sugar Baby’s Review Corner: Kuzu no Honkai

Kuzu no Honkai Genre: Drama, Romance, School, MatureOrigin: JapanEpisodes: 12Air-date: Jan 13, 2017 – Mar 31, 2017Starring: Sakurada Dori as Awaya Mugi, Yoshimoto Miyu as Yasuroka Hanabi, Ikegami Sarii as Sanae Ebato, Ino Hiroki as Takuya, Mizuta Kouki as Narumi Kanai, Aizawa Rina as Minagawa Akane Seventeen-year-old Mugi Awaya and Hanabi Yasuraoka appear to beContinue reading “Sugar Baby’s Review Corner: Kuzu no Honkai”