Sugar Baby’s Review Corner: My Little Princess

My Little Princess Genre: Comedy, Romance, SchoolOrigin: ChinaEpisodes: 16Air-date: Aug 11, 2016 to Sept 21, 2016Starring: Zhang Yu Xi as Lin Xing Chen, Mike Angelo as Jiang Nian Yu, Kenji Chen as Zheng Chu Yao, BeBe Chang as Yu Yang Yang Lin Xing Chen has everything in life. She is rich, beautiful, and adored byContinue reading “Sugar Baby’s Review Corner: My Little Princess”