Sugar Baby’s Review Corner: Joy of Life

Joy of Life Genre: Action, Romance, Historical, PoliticalOrigin: ChinaEpisodes: 46Air-date: Nov 26, 2019 – Jan 1, 2020Starring: Zhang Ruo Yun as Fan Xian, Lin Qin as Li Wan’er, Chen Dao Ming as Emperor of Qing, Wu Gang as Chen Ping Ping, Song Yi as Fan Ruo Ruo Fan Xian grew up in a small townContinue reading “Sugar Baby’s Review Corner: Joy of Life”